Komunikaty


W dniu 25.09.2017 Zarząd Oddziału ZKwP Oddział w Warszawie na zebraniu plenarnym wybrał w głosowaniu tajnym nowe osoby spośród członków Zarządu na powstałe vacaty.
W związku z uchwałą ZG ZKwP zawieszającą w prawach członka Zarządu p. Elżbietę Augustyniak, na pełnioną przez nią funkcję Przewodniczącego Oddziału został wybrany Waldemar Federak.
W związku z rezygnacją p. Jana Gajewskiego z członkowstwa w Związku Kynologicznym w Polsce, automatycznie w skład Zarządu wszedł pierwszy zastępca członka Andrzej Stępiński, a na powstały vacat skarbnika została wybrana Ewa Stolarska.
W związku z rezygnacją p. Aleksandry Sękowskiej-Miros z funkcji V-ce Przewodniczącej ds. Hodowlanych na powstały vacat został wybrany Andrzej Stępiński.

* * *

Informujemy, że p. Michał Lenkiewicz (hodowla dogów niemieckich "Z Białołęki Dworskiej" został wykluczony ze Związku Kynologicznego w Polsce wyrokiem sądu Oddziału w Warszawie w oparciu o par § 34 pkt. 5 Statutu ZKwP. Orzeczenie jest prawomocne.

* * *

Wykłady poświęcone praktycznemu wykorzystaniu wiedzy z zakresu genetyki w hodowli psów:
1. „Genetyczne podstawy umaszczenia” - wykład (PDF) >
2. „Spokrewnienie i inbred w małej populacji” - wykład (PDF) >
3. „Genetyka zachowania”

* * *

Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.